REGULAMIN PORTALU TRIOKRAKÓW

REGULAMIN PORTALU TRIOKRAKÓW

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług (zdefiniowanych poniżej) za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się na stronie www.triokrakow.pl.
1.2. Portal internetowy jest prowadzony przez spółkę pod firmą VDV Poland Novum Living sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000646416, NIP: 5272786253, REGON: 365845980 (dalej „Usługodawca”/„Administrator”).

2. DEFINICJE
„Apartament” – oznacza lokal mieszkalny w Projekcie przeznaczony pod wynajem; „Dni Robocze” - oznaczają wszystkie dni poza sobotami i dniami ustawowo wolnymi od pracy (w tym niedzielami) ustawowo uznane za dni robocze; „Kwota zabezpieczenia” oznacza wymaganą celem zagwarantowania Rezerwacji kwotę płatną na rzecz Usługodawcy stanowiącą równowartość 1-miesięcznego opłaty czynszowej należnej za zarezerwowany Apartament lub Pokój lub też inną kwotę określoną przez Wynajmującego; „Ogłoszenie” – oznacza ogłoszenie zamieszczone na stronie Portalu dotyczące wynajmu lokali mieszkalnych lub pokoi w domu studenckim; „Pokój” – oznacza pokój w domu studenckim w ramach Projektu, przeznaczony pod wynajem; „Portal” – oznacza internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Trio Kraków działający pod adresem internetowym www.triokrakow.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, za pośrednictwem którego Usługodawca oferuje Apartamenty i Pokoje na wynajem w Projekcie; „Projekt” – oznacza inwestycję Usługodawcy składającą się z dwóch budynków mieszkalnych i jednego domu studenckiego, przeznaczonych pod wynajem, położonych przy ulicy Rakowickiej w Krakowie; „Rezerwacja” - oznacza zastrzeżenie pierwszeństwa wynajęcia Apartamentu lub Pokoju wskazanego w Ogłoszeniu, dokonane za pośrednictwem Portalu; „Rozporządzenie” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; „Usługi” – oznaczają usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu, na które składają się: a) oferowanie apartamentów lub pokoi na wynajem, b) przeglądanie online oferowanych apartamentów lub pokoi, c) dokonywanie rezerwacji celem zawarcia umowy najmu; „Użytkownik” – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna korzystającą z Portalu lub dokonywującą rezerwacji Apartamentu lub Pokoju;

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
3.1. Działanie Portalu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, na zasadach określonych w punkcie 7, 8 oraz Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem: triokrakow.pl/regulamin.
3.2. Użytkownik powinien korzystać z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.
3.3. Przeglądanie oferowanych Apartamentów lub Pokoi nie wymaga dokonania rejestracji, która jest konieczna jedynie w celu dokonania Rezerwacji oraz wysłania zapytania na dane Ogłoszenie.
3.4. Rejestracja na Portalu, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Portalu (w tym przeglądanie oferowanych Apartamentów/Pokoi) jest nieodpłatne.

4. DOKONYWANIE REZERWACJI
4.1. Rezerwacji można dokonać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
4.2. W celu dokonania Rezerwacji konieczne jest:
4.2.1. zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacja ich postanowień, oraz
4.2.2. wypełnienie formularza rejestracyjnego na Portalu lub przesłanie wiadomości za pomocą na adres e-mail info@triokrakow.pl, zawierającej następujące dane:
(a) datę, od której Użytkownik chce wynająć Apartament lub Pokój;
(b) datę, do której Użytkownik chce wynająć Apartament lub Pokój;
(c) elektroniczny adres kontaktowy;
(d) inne dane wskazane w Portalu.
4.3. Po otrzymaniu przez Usługodawcę formularza rejestracyjnego/wiadomości zgodnie z punktem 4.2 powyżej, Usługodawca wyśle na adres mailowy podany przez Użytkownika w wiadomości/formularzu rejestracyjnym link potwierdzający dokonanie rejestracji,
4.4. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji, Użytkownik może dokonać rezerwacji wstępnej. Usługodawca może, według własnego uznania, rezerwację wstępną przyjąć, odrzucić lub zażądać od Użytkownika przesłania dodatkowych informacji lub dokumentów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych otrzymanych od Użytkownika. Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub na adres e-mail, podane w formularzu rejestracyjnym. Po otrzymaniu dodatkowych informacji Usługodawca jest uprawniony przyjąć albo odrzucić rezerwację wstępną.
4.5. Po akceptacji rezerwacji wstępnej przez Usługodawcę, na adres mailowy Użytkownika zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie dokonania Rezerwacji.
4.6. Użytkownik musi, w ciągu [dwóch dni kalendarzowych] [48h] od otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji, wpłacić Kwotę zabezpieczenia na rachunek bankowy wskazany w wiadomości potwierdzającej dokonanie Rezerwacji. Wpłata może zostać dokonana jedynie przelewem bankowym. W przypadku dokonania płatności przelewem, do zachowania terminów określonych w zdaniu pierwszym wystarczy przesłanie potwierdzenia przelewu pobranego z systemu bankowości elektronicznej odpowiedniego banku na adres e-mail triokrakow@triokrakow.pl.
4.7. Z chwilą dokonania Rezerwacji Użytkownik uzyskuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu danego Apartamentu lub Pokoju.
4.8. Z zastrzeżeniem płatności Kwoty zabezpieczenia, Rezerwacja jest ważna do dnia, który Użytkownik wskazał w wiadomości/formularzu rejestracyjnym zgodnie z punktem 4.2 Regulaminu, jako dzień, od którego chce wynająć Apartament lub Pokój, chyba że Użytkownik i Usługodawca ustalili inny dzień, do którego ważna jest Rezerwacja.
4.9. W razie niedokonania przez Użytkownika płatności Kwoty zabezpieczenia w terminie wskazanym w punkcie 4.6, Rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Użytkownik traci pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu. 4.10. Użytkownik, który nie znalazł interesującego go Ogłoszenia w Portalu, może pozostawić Usługodawcy swój adres elektroniczny, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o pojawieniu się Ogłoszeń mogących spełniać jego wymagania. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o pojawieniu się Ogłoszeń przesyłając wiadomość elektroniczną na adres info@triokrakow.pl.

5. ANULOWANIE REZERWACJI
5.1. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika, Usługodawca zatrzymuje Kwotę zabezpieczenia za Apartament lub Pokój, którego dotyczy Rezerwacja.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
6.1. Usługodawca informuje, że Portal stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji osób korzystających z Portalu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
6.2. Szczegółowe informacje na temat Polityki Prywatności dostępne są na stronie: triokrakow.pl/polityka-prywatnosci.

7. DANE OSOBOWE
7.1. W celu realizacji Usług, Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne do świadczenia Usług w Portalu.
7.2. Dane osobowe Użytkowników będą udostępniane/przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), na potrzeby realizacji Usług.
7.3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. VDV Poland Novum Living sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000646416, NIP: 5272786253, REGON: 365845980.
7.4. Podane dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy z Usługodawcą oraz w celach marketingu usług własnych Usługodawcy (przesyłania wiadomości e-mail, newsletterów). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy z Usługodawcą. Usługodawca może przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Usługodawca, osobom i podmiotom współpracującym z Usługodawcą przy wykonywaniu umowy z Użytkownikiem oraz osobom lub podmiotom świadczącym Usługodawcy usługi prawne, księgowe lub doradcze.
7.5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w wiadomości/formularzu rejestracyjnym oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uznania, że Usługodawca przetwarza dane niezgodnie z Rozporządzeniem, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i do bycia zapomnianym poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Usługodawcy na adres podany w punkcie 7.6 poniżej.
7.6. W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z jedną z wymienionych osób:
E-mail: daria.necel@leachandlang.pl
Adres pocztowy: Leach & Lang Property Consultants, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków
Telefon: +48 513 194 821

8. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU
8.1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Portalu Użytkownik powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
8.1.1. aktywne połączenie z siecią Internet;
8.1.2. prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 47.0 albo Google Chrome 52 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies;
8.1.3. prawidłowo zainstalowane oprogramowanie do odczytywania plików PDF
8.1.4. aktywny elektroniczny adres kontaktowy (adres e-mail).

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail: info@triokrakow.pl.
9.2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 14 dni od jej otrzymania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zakreślonego w zdaniu poprzedzającym, w przypadku: (i) działania Siły Wyższej; lub (ii) gdy rozpoznanie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych, nietypowych działań lub (iii) konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika– o okres trwania takiej przeszkody.
9.3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na ostatni podany przez Użytkownika elektroniczny adres kontaktowy.
9.4. Użytkownik i Usługodawca mają prawo do skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik i Usługodawca uprawnieni są do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu.
10.2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.
10.3. Data aktualizacji Regulaminu: 8 styczeń 2024.